Γλώσσα Στ - Επανάληψη σε γραμματική και συντακτικό (1)

Επανάληψη σε αναγνώριση κυρίων όρων της πρότασης, αναγνώριση εξαρτημένων προτάσεων (δευτερεύουσες), κλίση επιθέτων σε -ης -ες, -ων -ούσα -ον, -υς -εία -υ, εξακολουθητική και συνοπτική προστακτική.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

492.9 KB


Greek

Greece


May 26, 2024, 9:00 pm

May 26, 2024, 8:58 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!