Σύγκριση αριθμών - Τα σύμβολα: μεγαλύτερο (>), μικρότερο (<), ίσο (=)

Περιέχει ασκήσεις εμπέδωσης της σύγκρισης αριθμών με τα σύμβολα = (ίσο με), > (μεγαλύτερο από), < (μικρότερο από).

0 stars

CC BY


ZIP

247.2 KB


1st Grade

Math

Worksheet

textb. Μαθηματικά Α Δημοτικού

Unit 2

chpt. 12

Graduated

Greek

Greece


March 19, 2023, 5:55 pm

Elemedu

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!