Αντωνυμίες - Συνοπτικός πίνακας

Γλώσσα Στ' τάξη, Ενότητα 10 - Συνοπτικός πίνακας αντωνυμιών

Πίνακας με τις πιο κοινές αντωνυμιες (προσωπικές, κτητικές, αυτοπαθείς, οριστικές, δεικτικές, αναφορικές, ερωτηματικές, αόριστες) για τη Στ' τάξη.

2 stars

CC BY


Document (PDF)

69.6 KB


Greek

Greece


February 22, 2024, 11:09 pm

February 20, 2024, 9:47 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!