Γλώσσα Στ - Ενότητα 13 - Ευθύς και πλάγιος λόγος

Περιλαμβάνει δύο ασκήσεις με ευθύ και πλάγιο λόγο.

Ευθύς λόγος, πλάγιος λόγος

0 stars

CC BY


Document (PDF)

669.4 KB


Greek

Greece


April 7, 2024, 8:16 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!