Καταλήξει -ο και -ω

Περιέχει θεωρία και ασκήσεις για την εμπέδωση των καταλήξεων των ρημάτων και των ουδετέρων ουσιαστικών.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

163.6 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 6:59 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!