Συλλαβές με "ια" (πια, τια, σια, ...)

Περιέχει ασκήσεις για κατανόηση και σωστή ανάγνωση των συλλαβών με ια (π.χ. πιάνο, γιαγιά).

1 stars

CC BY


Document (PDF)

127.7 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 6:30 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!