Γεωμετρικά σχήματα

Περιέχει εικόνες και ασκήσεις για εξοικείωση των μαθητών Α Δημοτικού με τα γεωμετρικά σχήματα (κύκλος, σφαίρα, τετράγωνο, κύβος, ορθογώνιο, στερεό ορθογώνιο, τρίγωνο, πυραμίδα, κύλινδρος).

0 stars

CC BY


Document (PDF)

314.2 KB


Math

Worksheet

textb. Μαθηματικά Α Δημοτικού

Unit 1

chpt. 2

Easy

Greek

Greece


March 19, 2023, 5:10 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!