Γλώσσα Στ' - Επανάληψη - Αποτελεσματικές και υποθετικές προτάσεις

Στ' τάξη - Γλώσσα, Ενότητα 4
Το Φύλλο Εργασίας περιλαμβάνει θεωρία (πολύ συνοπτικά) και 3 ασκήσεις σχετικά με αποτελεσματικές και υποθετικές προτάσεις.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

411.3 KB


Greek

Greece


November 16, 2023, 7:49 am

November 15, 2023, 11:59 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!