Γλώσσα Στ' - Επανάληψη στις ενότητες 4 και 6

Γλώσσα Στ' - Επανάληψη στις ενότητες 4 και 6
Περιλαμβάνει ασκήσεις με:
• Παραθετικά επιθέτων
• Υποτακτική έγκλιση
• Προστακτική έγκλιση
• Χρονική Αντικατάσταση
• Αποτελεσματικές προτάσεις
• Αιτιολογικές προτάσεις
• Κατάληξη ρημάτων σε -εταί και -ετέ

2 stars

CC BY


Document (PDF)

612.7 KB


Greek

Greece


December 10, 2023, 9:38 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!