Συνεργασία - Εργαστήριο δεξιοτήτων

Φύλλο εργασίας για το Εργαστήριο Δεξιοτήτων με θέμα τη συνεργασία.
Οι μαθητές πρέπει να γράψουν τι σημαίνει για αυτούς συνεργασία και τι θεωρούν πώς χρειάζεται για να είναι η συνεργασία μεταξύ τους αρμονική. Επίσης, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν μια εικόνα συνεργασίας.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

133.3 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 9:19 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!