Ιστορία Στ - Επαναληπτικό Κριτήριο Αξιολόγησης στην Ενότητα Γ (Κεφ. 1-9)

Επαναληπτικό Κριτήριο Αξιολόγησης στην Ενότητα Γ της Ιστορίας (Κεφ. 1-9).
Περιλαμβάνει:
👉 Σταυρόλεξο
👉 Αντιστοίχιση
👉 Σωστό/λάθος
👉 3 ερωτήσεις ανάπτυξης

1 stars

CC BY


Document (PDF)

891.6 KB


Greek

Greece


March 24, 2024, 7:44 am

March 3, 2024, 9:14 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!