Μαθηματικά Στ' - Προβλήματα & εξισώσεις - Επαναληπτικό τεστ

Επαναληπτικό τεστ στις εξισώσεις. 📝
Περιλαμβάνει 5 προβλήματα στο πρότυπο του σχολικού εγχειριδίου που πρέπει να εκφραστούν και να λυθούν με εξίσωση.

2 stars

CC BY


Document (PDF)

826.5 KB


Greek

Greece


February 12, 2024, 9:14 pm

February 1, 2024, 8:07 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!