Μετατροπή μονάδων μέτρησης 📐

Ασκήσεις και προβλήματα μεταροπών μονάδων μέτρησης μήκους για τη Δ' Δημοτικού.

Περιέχει βοηθητική εικόνα για τη μετατροπή των μονάδων μέτρησης και τα προβλήματα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

56.8 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 4:52 pm

March 19, 2023, 4:52 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!