Μαθηματικά Στ' - Κεφάλαιο 43 - Λύνω προβλήματα με ποσοστά - Βρίσκω την αρχική τιμή

Περιλαμβάνει τρία προβλήματα στο πρότυπο του σχολικού εγχειριδίου, που ζητείται να βρεθεί η αρχική τιμή. Τα προβλήματα είναι σχετικά εύκολα.

2 stars

CC BY


Document (PDF)

939 KB


6th Grade Math Worksheet

chpt. 43

Intermediate

Greek

Greece


March 24, 2024, 7:02 am

March 8, 2024, 8:27 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!