Άσκηση στα Μαθηματικά για την Παρασκευή, 16/04 🚀

Παιδιά, δείτε το παράδειγμα παρακάτω και συνεχίστε την άσκηση με τον ίδιο τρόπο.
Ο πίνακας στην άσκηση 2 στη σελίδα 99 μπορεί να σας βοηθήσει.

Παράδειγμα:
Πόσες φορές χωράει το 25 στο 1.870;

το 1.870 είναι 1000 + 800 + 70
40x25=1.000, 32x25 = 800, 2x25=50 και περισσεύουν 20
40+32+2=74
Άρα (74x25)+20 = 1.870, χωράει 74 φορές

Άσκηση:
Πόσες φορές χωράει το 25 στο 352;
Πόσες φορές χωράει το 25 στο 1.040;
Πόσες φορές χωράει το 25 στο 2.110;
Πόσες φορές χωράει το 25 στο 8.130;

Θα τα πούμε αύριο! 👋

CC BY


Greek

Greece


April 15, 2021, 10:22 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!